Tidigare licensinnehavare uppmanas att söka förnyad spellicens i rätt tid

Hem Nyheter Tidigare licensinnehavare uppmanas att söka förnyad spellicens i rätt tid

Flera licenser för kommersiella onlinespel och vadhållning kommer att löpa ut den 31 december i år. För att fortsätta erbjuda sina spel i Sverige måste licensinnehavarna ansöka i tid om förnyad licens innan den nuvarande licensen löper ut. För att underlätta ansökningsprocessen har vissa förändringar och förenklingar genomförts. Till exempel har antalet bilagor och handlingar som måste bifogas ansökan minskat.

Ansökan måste lämnas in senast fyra månader innan utgångsdatum

Det är viktigt att komma ihåg att ansökan måste lämnas in senast fyra månader innan den befintliga licensen löper ut. Om ansökan kommer in i tid kommer den befintliga licensen att fortsätta gälla tills Spelinspektionen har fattat beslut om den nya ansökan. Detta gäller dock endast om samma juridiska person ansöker om förnyad licens. Om ansökan om förnyad licens kommer in mindre än fyra månader innan licenstiden går ut kan det leda till att licenshavaren inte längre får erbjuda sina spel, tills dess att Spelinspektionen har behandlat den nya ansökan.

Nya avgifter

Förändringar i spelförordningen (2018:1475) har också medfört nya avgifter vid ansökan om licens och tillstånd. Dessa nya avgifter träder i kraft den 1 juli 2023 och finns beskrivna i Förordning om ändring i spelförordningen (2018:1475).

Nyheter i själva ansökningsprocessen

Det har även skett vissa nyheter i själva ansökningsprocessen. Till exempel har kontaktuppgifter till behörig firmatecknare ersatts av kontaktuppgifter till behörig företrädare för sökanden. Dessutom har begreppet “webbplatser” ersatts av begreppet “spelplatser”. Om spel erbjuds på webbplatser bör dessa nu anges som spelplatser i ansökan. Det är inte längre nödvändigt att ange vilka uppdragsavtal som finns. Däremot måste den sökande, inklusive alla bolag inom samma koncern, redogöra för eventuella sanktionsbeslut eller överenskommelser med tillsynsmyndigheter. Sökanden ska också ange om det finns rutiner för att säkerställa att spelprogramvaran som kommer att användas under licensperioden har tillverkats, tillhandahållits, installerats och/eller ändrats av någon som har tillstånd enligt spellagen.

För att underlätta och påskynda handläggningen av ansökningarna är det viktigt att lämna in en komplett ansökan. Kompletteringar kan försena processen.

Vissa handlingar som ska bifogas till Bilaga A (för fysiska personer som omfattas av prövning enligt 4 kapitlet i spellagen [2018:1138]) får inte vara äldre än sex månader när ansökan om licens skickas in till Spelinspektionen. Detta gäller särskilt för en vidimerad kopia av passet och brottsregisterutdrag från de länder där personen har bott de senaste tio åren, förutom Sverige.

För att möta de tekniska kraven bör ansökande också bifoga intyg som visar att det testinstitut som genomför den tekniska granskningen är ackrediterat.

Förnyade licensansökningar kan enklast göras genom att använda Spelinspektionens webbtjänst, Spelinspektionens e-tjänst för licens- och tillståndsansökningar.

Det bör noteras att webbtjänsten för ansökan just nu uppdateras för att ta hänsyn till de förändringar som har införts. Förväntat datum för färdigställande av uppdateringen är den 9 juni 2023.

Läs även: Så funkar det att spela utan spelpaus


Se alla andra nyheter: