Ungern tillåter online betting på sport

Hem Nyheter Ungern tillåter online betting på sport

Ungern har sagt upp statens monopol på online sports betting, vilket nu öppnar vägen för marknadstillträde för operatörer som är inkorporerade inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (så kallade “EES-operatörer”).

Den nya regleringen, som blev antagen den 22 juli 2022, fastställs i en omfattande ändring av lag XXXIV år 1991 om spelverksamhet och skapar en konkurrenskraftig marknad från och med den 1 januari 2023.

Trots detta kommer driften av online casino-spel fortsatt vara förbehållet innehavarna av nationella landbaserade casinon.

Slutet på en långdragen saga

Enligt den nuvarande regleringen har ett faktiskt spelmonopol för det 100% statliga ägda Szerencsejáték Zrt. som har definierat marknaden sedan 2014.

Stora aktörer på marknaden, inklusive Unibet och Sporting Odds, tog fallet till Europeiska unionens domstol (EUD) för att avgöra om ungerska lagar stred mot artikel 56 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), som syftar till att förhindra medlemsstater från att störa tillhandahållandet av gränsöverskridande handel och tjänster.

EUD beslutade att Ungerns licenssystem för onlinespel omöjliggjorde för EU/EES-licensierade operatörer att delta i landets licensprocess och betonade att Ungern måste anta en marknadsreglering som uppfyller objektiva, transparenta, icke-diskriminerande och proportionella licenskriterier. Detta ledde till att kunder enbart hade som val att leta sig till casinon utan licens som då inte var ägda utav det statliga monopolet.

Därefter tog den ungerska regeringen ett beslut om förändring och skickade sitt förslag till Europeiska kommissionen om ny lagstiftning i februari 2022.

Krävande licensansökningar bör bli det normala

EES-operatörer kommer att kunna erbjuda online sportspeltjänster till spelare i Ungern efter att ha erhållit en licens (“Licens”) från Tillsynsmyndigheten för reglering (“SARA”). Detta betyder att vi troligen kommer att se casinon med SARA licens inom kort från de större aktörerna.

Finns ingen gräns på antal licenser som SARA kan ge ut

Lagstiftaren fastställde inte någon övre gräns för antalet licenser som kommer att utfärdas. Sekundär lagstiftning som innehåller detaljerade krav kommer senare att antas av tillsynsmyndigheten, enligt texten som publicerades i ungerska Gazette. Dock förväntas EES-operatörer enligt det förslag som tidigare lämnades in till Europeiska kommissionen (TRIS-aviseringar 2022/66/HU och 2022/67/HU) att möta följande villkor för att erhålla en licens:

  • ansökaren ska ha minst fem års erfarenhet som speloperatör i ett annat EES-land
  • ansökaren, ett annat företag representerat av ansökarens verkställande direktör eller ett annat företag ägt av den direkta eller indirekta ägaren till ansökaren, får inte ha varit involverade i organiseringen av olaglig spelverksamhet inom fem år före ansökningens inlämnande
  • operatören ska etablera ett filialkontor i Ungern och tillhandahålla det med en kapital på minst 1 miljard HUF
  • ansökaren ska tillhandahålla säkerheter i den summa som fastställts av SARA, men minst 250 miljoner HUF
  • ansökaren ska betala en licensavgift på 600 miljoner HUF i förskott för hela licensperioden och
  • speloperatören ska också förbereda och genomföra en spelarskyddsåtgärdsplan som godkänts av SARA.
  • den utfärdade licensen kommer att ha en giltighetsperiod som fastställts av SARA, men upp till högst sju år. EES-operatörer bör inte driva mer än en webbplats under samma licens.

Tyvärr kommer det ta tid för dem

Innanansökan om licens, kommer EES-operatörer att vara skyldiga att utse och registrera en lokal representant (“Representant”) hos SARA. Representanten måste vara ungersk medborgare bosatt i Ungern, måste ha en magisterexamen inom juridik eller ekonomi och får inte ha någon kriminell bakgrund. Därefter kan EES-operatörer endast göra rättsligt giltiga förklaringar gentemot SARA genom Representanten.

EES-operatörer och deras representanter bör förbereda sig för långa administrativa tidsfrister. Den maximala tidsperioden för förfarandet som syftar till registrering av representanten kommer att vara 75 dagar. Medan förfarandet för licensiering som följer kommer att vara 120 dagar.

Å andra sidan är en kort 15-dagars tidsfrist fastställd för registrering av licensierade operatörer hos den behöriga skattemyndigheten, om de inte redan är registrerade. Från och med idag är företagsinkomstskatten 9 % i Ungern. Medan skattesatsen för spel som är tillämplig på online sportspel är 15 % (av den månatliga nettospelintäkten).

Sträng marknadsövervakning via betaltjänstleverantörer

SARA har tillsammans med skattemyndigheten och telekommunikationsmyndigheten kämpat i åratal för att hålla olicensierade online sportspelsoperatörer borta från den ungerska marknaden. Olika åtgärder har tillämpats, inklusive blockering av webbplatser och böter, dock med begränsad framgång.

Den ändrade Spelagen, i överensstämmelse med regler om bekämpning av penningtvätt (AML), kommer att fokusera marknadsövervakningen på att övervaka betalkonton och relevanta överföringar. EES-operatörer kan endast göra en betalning till spelare från sina betalkonton som måste hållas hos en betaltjänstleverantör auktoriserad enligt ungerska lagar om betaltjänstleverantörer och finansiella företag (“Auktoriserad kontoprovare”) genom överföring till spelarens betalkonto hos en Auktoriserad kontoprovare.

Samtidigt fastställer den nya lagstiftningen att en EES-operatör endast kan ha ett sådant betalkonto om det bekräftar att det har beviljats en licens. För att genomdriva ovanstående kommer den kommande lagstiftningen att innehålla detaljerade regler som är tillämpliga på betaltjänstleverantörer om obligatorisk begränsning eller blockering av oauktoriserade betalkonton och betalningstransaktioner som är relaterade till olovliga (olicensierade) operatörer.

Fortfarande finns det många obesvarade frågor före marknadsöppningen

EES-operatörer som strävar efter att erhålla en licens kan nu börja förbereda sig för det respektive förfarandet. Emellertid finns det redan flera potentiella sökande på den ungerska marknaden som tillhandahåller tjänster till ett stort antal ungerska spelare trots de effektiva förbuden. Det kvarstår en brådskande fråga om hur dessa “grå portföljer” kommer att hanteras med tanke på marknadsöppningen. Dessutom är det även osäkert om lagstiftaren kommer att justera skattereglerna som är tillämpliga på inkomster från online sportspel. Som för närvarande befriar vinster som betalas av licensierade operatörer (dvs. den sittande Szerencsejáték Zrt.) från skyldigheten att betala personlig inkomstskatt, men granskar inkomster från olicensierad (olaglig) sportspel.

Som nästa steg förväntas SARA snart utfärda sin förordning om de detaljerade reglerna för licensiering. Samt om drifts- och tekniska krav. Dessa bör inte väsentligen skilja sig från det respektive förslaget som lämnades till Europeiska kommissionen i februari 2022. Emellertid kan EES-operatörer lämnas med osäkerheter tills publiceringen av den slutliga uppsättningen villkor, eller till och med bortom den datumen. Till exempel kommer SARA sannolikt att behålla vissa diskretionära rättigheter när det gäller giltighetsperioden för licenserna eller säkerhetsåtgärdernas omfattning.