Gibraltar Regulatory Authority Spellicens

Hem Gibraltar Regulatory Authority Spellicens

Introduktion av Gibraltar Regulatory Authority

Gibraltar Regulatory Authority (GRA) är en central och mångfacetterad myndighet som spelar den viktigaste rollen då det kommer till att reglera och övervaka olika sektorer av Gibraltars ekonomi och samhälle. En av myndighetens mest betydelsefulla uppgifter är reglering av elektronisk kommunikation.

GRA grundades år 2 000, och samhällsorganets främsta åligganden är enligt de själva att främja medborgarnas och konsumenternas intressen genom att gynna konkurrens och uppmuntra innovation. Som ett lagstadgat organ har GRA upprättat en omfattande ram för reglering och övervakning av flera sektorer, inklusive telekommunikation, media, dataskydd, finans, konkurrens och cybersäkerhet.

Genom att etablera och upprätthålla regelverk och riktlinjer inom dessa områden strävar GRA efter att främja sunda affärsprinciper, som tidigare nämnt åt att skydda konsumenternas intressen samt att säkerställa en marknad med sund konkurrens. GRA har en unik position inom Gibraltars institutionella landskap då de ansvarar för att balansera behoven hos olika intressenter, inklusive näringslivet, konsumenterna och samhället i stort.

Myndighetens roll sträcker sig dessutom bortom de inhemska gränserna. GRA deltar nämligen i internationella samarbeten och partnerskap såsom informationsutbyten och gemensamma insatser med myndigheter i andra länder. Det handlar bland annat om att bekämpa globala utmaningar som cyberhot och gränsöverskridande brottslighet. När det gäller ärenden relaterade till iGaming samarbetar Gibraltar Regulatory Authority exempelvis med följande europeiska spelmyndigheter:

I ljuset av den snabba teknologiska utvecklingen och det komplexa globala landskapet kring reglering och övervakning står GRA inför den ständiga utmaningen att anpassa sig och förbli relevanta. Det är en utmaning de tacklar genom att bland annat kontinuerligt utvärdera och revidera sina strategier och metoder. På så sätt kan GRA fortsätta med att effektivt hantera nya risker och hot samtidigt som de stöder innovation och tillväxt inom diverse inhemska sektorer.

Vilka casinon har en spellicens från Gibraltar?

De casinon som vi har recenserat som har spellicens därifrån är följande:

Gibraltar Regulatory Authority – Historia och etablering

historien och etableringen av Gibraltar Regulatory Authority
Källa: casinonutanlicens.com

Historien om Gibraltar Regulatory Authority sträcker sig mer än två decennium tillbaka i tiden. Det hela började när Gibraltars regering insåg behovet av att etablera en tillsynsmyndighet för reglering och övervakning av olika sektorer relaterade till ekonomin och samhället i stort.

År 2000 började Gibraltar, som är ett brittiskt territorium, sin resa mot modernisering och utveckling av regleringssystemet. Det var nämligen i oktober detta år som Gibraltar Regulatory Authority inrättades som ett resultat av att en ny lag vid namn Gibraltar Regulatory Authority Act 2000 trädde i kraft.

Myndigheten kom snart att få befogenheter som att utfärda licenser och fastställa regelverk samt övervaka efterlevnaden av dessa inom olika sektorer. Under de följande åren utvecklades GRA:s arbete och myndigheten etablerade sig som en stark auktoritet inom sina respektive ansvarsområden.

GRA:s expertis och engagemang för upprätthållandet av organisationens höga standards samt främjandet av internationella samarbeten gjorde det möjligt för Gibraltar att flytta fram sina positioner. Som ett resultat av det ses territoriet numera som en pålitlig aktör på den globala arenan.

Som du ser är GRA en myndighet med oerhört många bollar i luften. En av dessa är alltså utfärdandet av spellicenser till online casinon. Casinon med licens från Gibraltar tillhör visserligen inte nätets vanligaste. Sammanlagt handlar det om någonstans mellan 20 – 30 spelsidor.

För spelare som föredrar ett casino utan svensk licens är de med licens från Gibraltar tyvärr inte något alternativ. Tidigare var de det, men brexit och den svenska spellagen ändrade på detta. Det gjorde det på så sätt att casinon med Gibraltar spellicens inte längre accepterar spelare från Sverige. Detta är dock inte något att göra till en stor grej eftersom mängden casinon med licens från territoriet är relativt få. Dessutom hade svenskar varit tvungna att betala vinstskatt vid spel på dessa då Gibraltar varken är med i EU eller EES.

GRA:s historia är hur som helst en berättelse om anpassning och kontinuerlig utveckling i en ständigt föränderlig värld. Myndigheten har klarat av de utmaningar och svårigheter den ställts inför på ett galant sätt. Numera är Gibraltar Regulatory Authority därför en oerhört viktig och välansedd samhällsaktör i Gibraltar.

Roll och ansvar i Gibraltar

Gibraltar Regulatory Authority spelar en central och diversifierad roll i det gibraltiska samhället. Det gör de eftersom de alltså är ansvariga för att reglera och övervaka olika aspekter av Gibraltars ekonomi och samhälle i stort. GRA har med andra ord en central roll då det kommer till att kunna se till att Gibraltar är ett välfungerande samhälle. Följande är några av de uppgifter Gibraltar Regulatory Authority har samt sektorer de är verksamma inom:

Reglering och Tillsyn: GRA är, som tidigare nämnt, ansvariga för att fastställa och upprätthålla regelverk, riktlinjer och standarder inom olika delar av territoriets samhälle. Bland annat utfärdar de licenser, övervakar efterlevnaden av regelverk och genomför inspektioner i syfte att säkerställa att Gibraltars företag och organisationer följer det aktuella regelverket och territoriets lagar.

Elektronisk kommunikation: Då det kommer till elektronisk kommunikation ansvarar GRA bland annat för telekommunikation, radiokommunikation samt radio- och tv-sändningar. Bland deras arbetsuppgifter relaterade till detta ingår exempelvis utfärdandet av tillstånd av olika slag såväl som licenser. De strävar även efter att kunna erbjuda både privat- och företagskunder effektiva kommunikationstjänster av högsta möjliga kvalitet.

Dataskydd: GRA ansvarar för tillämpningen av landets dataskyddslag. Som tillsynsmyndighet är det även deras uppgift att säkerställa så att lagen och territoriets allmänna dataskyddsförordning följs av de aktörer som faller under dessa bestämmelser. Den uppsättning principer det handlar om resulterar tillsammans i att Gibraltar kan ståta med ett gediget dataskydd vilket är både modernt och omfattande.

Informationsfrihet: Informationsfriheten i Gibraltar regleras i The Freedom of Information Act 2018, en lag om just detta vilken trädde i kraft 2018. Denna lag ger allmänheten rätten att få ta del av information tillhörande territoriets offentliga myndigheter. Visserligen finns det fortfarande en del sådan som är säkerhetsklassad. Det är dock av rena säkerhetsskäl och kan till exempel handla om militära ärenden.

Universitet: Gibraltar har endast ett universitet, vilket dock inte är så konstigt med tanke på territoriets lilla landmassa och befolkningsmängd. Lärosätet ifråga heter University of Gibraltar, och det slog upp sina portar 2015.

2018 kom därefter en lag vid namn The University of Gibraltar (Regulation and Accountability) Regulations 2018 att träda i kraft. I samband med detta utnämndes GRA till Gibraltar Authority for Standards in Higher Education och Gibraltar Higher Education Commission. Motsvarande namn på svenska är något liknande ”Gibraltars myndighet för standarder inom högre utbildning” samt ”Gibraltars kommission för högre utbildning.”

Dessa utmärkelser var helt enligt en tidigare lag vilken antogs 2015 och vars namn är ”University of Gibraltar Act 2015.” Som ett resultat av denna samt lagen från 2018 blev GRA ansvariga för att territoriets universitet alltid ska kunna erbjuda högkvalitativ utbildning och stå sig väl internationellt sett. Myndigheten håller även koll på universitetet för att försäkra sig om att det utan undantag alltid fullföljer sina skyldigheter och förpliktelser. GRA ansvarar också för att University of Gibraltar ska vara ett självständigt lärosäte med akademisk frihet.

Cybersäkerhet: 2007 klubbades en lag igenom i Gibraltar vars namn är Civil Contingency Act 2007. Den innebär att det är GRA som ansvarar för cybersäkerhet inom territoriet. När det gäller detta riktar de främst in sig på de aktörer som förser Gibraltar med tjänster vilka är mycket viktiga för samhällsdriften. Även de som ligger bakom vissa specifika digitala tjänster är av högsta intresse.

Vidare är det GRA som står bakom regelverket kring cybersäkerhet samtidigt som de ser till att både operatörerna samt de övriga aktörer som omfattas av lagen verkligen följer och lever upp till den. Skulle en misstänkt överträdelse inträffa är det även i dessa fall upp till Gibraltar Regulatory Authority att utreda det hela. Allt detta är dessutom bara några av de många uppgifter och ansvarsområden i relation till cybersäkerhet vilka faller på GRA:s bord.

Post: GRA har ett finger med i spelet också då det handlar om Gibraltars postservice. Först och främst utfärdar de licenser och tillstånd till företag som erbjuder tjänster inom postbranschen. De vidtar även diverse åtgärder för att territoriets alla invånare ska kunna få tillgång till posttjänster av hög standard till rimliga priser. Samtidigt strävar de hela tiden efter att utveckla hela systemet ytterligare och få det att bli ännu bättre.

Internationellt Samarbete: GRA deltar i internationella samarbeten och nätverk i syfte att utbyta information kring olika frågor, komma överens om bästa praxis samt få ta del av och dela med sig av erfarenheter relaterade till reglering och övervakning. Genom att göra det kan de bland annat hålla sig uppdaterade kring globala trender och hot.

Gibraltar Regulatory Authoritys organisationsstruktur

GRA är organiserat på ett tydligt sätt med en struktur beståendes av olika avdelningar. Var och en av dessa har sina egna ansvarsområden och är strukturerade på specifika vis. Ytterligare en gemensam nämnare är att varje avdelning har sin egen chef. Vidare kan de delas in i tre olika nivåer i vad som kan liknas vid organisationens egen rangordning.

Först och främst leds GRA dock av en styrelse. Den består av organisationens VD samt tre andra kvalificerade och erfarna individer verksamma inom något eller några av myndighetens olika arbetsområden. Styrelsen ansvarar bland mycket annat för det övergripande strategiska beslutsfattandet, att ta fram riktlinjer för hela organisationen samt att bedriva tillsyn av GRA:s verksamhet för att hela tiden kunna förse myndigheten med bästa tänkbara förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt.

Låt oss nu titta lite närmare på de tidigare nämnda avdelningarna vilka är nio till antalet och indelade efter nivå:

  • Nivå 1 – CEO: Högst upp bland avdelningarna kommer organisationens CEO, eller VD som det heter på svenska. I skrivande stund är det John Paul Rodriguez som innehar denna position. Han är bland annat ansvarig för att leda den dagliga driften av GRA. Det är också VD:n som implementerar styrelsens riktlinjer och beslut, samordnar olika avdelningar och initiativ samt fungerar som GRA:s ansikte utåt. VD:n rapporterar regelbundet till styrelsen och ansvarar för att se till att samtliga ärenden genomförs enligt organisationens uttalade strategi.
  • Nivå 2 – Director of Legal & Regulation: Detta är den avdelning som ansvarar för de juridiska frågor och utmaningar GRA ställs inför. Bland annat säkerställer den så att myndigheten själv alltid arbetar enligt rådande lagar. Den ansvarar också för att tolka och tillämpa de lagar, regelverk och riktlinjer vilka styr GRA:s verksamhet. Hantering av eventuella rättsliga frågor som kan uppstå ingår i arbetsbeskrivningen även det. När denna artikel skrivs är det Maurice Hook som är avdelningens chef.
  • Nivå2 – Director of Information Rights & Operations: Denna avdelning arbetar bland annat med tillsyn och tillämpning av dataskydd samt lagar relaterade till informationsfrihet. Den leds i nuläget av Bradley Tosso.
  • Nivå 3 – Head of Spectrum & Operations: Förstår vi det hela rätt ägnar denna avdelning sig åt arbete med de osynliga radiosignaler vilka går under namnet spektrum på svenska. Dessa gör det möjligt att skicka trådlösa signaler, något som kan användas i flera olika syften. Chefen för denna del av GRA heter Joseph Torres.
  • Nivå 3 – Head of Finance & HR: Då det kommer till denna avdelning framgår det klart och tydligt av namnet vad det är den ansvarar för. Det är helt enkelt verksamhetens finans- och HR-avdelning. Den är ansvarig för ekonomi- och personalärenden. Dess chef heter Jennie Baglietto.
  • Nivå 3 – Head of Information Rights: Även den här delen av GRA har ett namn som avslöjar dess syfte och vad den arbetar med. Det rör sig närmare bestämt om den så kallade informationsfriheten i Gibraltar vilken vi tagit oss en titt på tidigare i artikeln. För dig som behöver fräscha upp minnet lite innebär begreppet informationsfrihet att merparten av territoriets myndigheter måste dela med sig av sin information till allmänheten. Ytterst ansvarig för avdelningen är Joelle Hernandez.
  • Nivå 3 – Head of Broadcasting, Higher Education & CSC Regulation: Näst på tur har vi en avdelning vars ansvarsområden är radio- och tv-sändningar samt högre utbildning vid bland annat University of Gibraltar. CSC Regulation syftar i sin tur på säker containerhantering. Bland annat måste containers undersökas med jämna mellanrum. Här är det en man vid namn Peter Hyde som ansvarar för saker o ting.
  • Nivå 3 – Head of Communications & Postal Regulation: Sist men inte minst har vi den avdelning vilken ansvarar för elektronisk kommunikation samt postrelaterade ärenden i Gibraltar. Dess chef heter Stewart Brittenden.

GRA:s organisationsstruktur är utformad på ett sätt som underlättar samarbete mellan de olika avdelningarna. Det möjliggör i sin tur effektivt ledarskap och ansvarstagande. Med hjälp av kvalificerade ledare och specialister inom olika specifika områden är det möjligt för GRA att upprätthålla högkvalitativ reglering och tillsyn över de olika sektorer de ansvarar för. På så sätt kan de även bidra till Gibraltars fortsatta utveckling och framsteg.

GRA:s casinoreglering

Som tidigare nämnt ansvarar Gibraltar Regulatory Authority också för Gibraltars nätcasinon. Närmare bestämt kontrollerar de regleringen av casinona samtidigt som de utfärdar deras licenser. Precis som övriga länders spellagar är syftet med Gibraltars att kunna förse spelarna med en ansvarsfull, rättvis och transparent service.

Vidare är GRA även ansvariga för tillsynen av samtliga online casinon de försett med licenser. Myndigheten ser på så sätt till att casinona följer Gibraltars spellag och dess bestämmelser till punkt och pricka.

Etablering av Regler och Standarder

Det regelverk som GRA ligger bakom måste alltså följas av alla de nätcasinon som verkar inom Gibraltars jurisdiktion. Reglerna täcker allt från spelarskydd i form av bland annat rättvist spelande till tekniska och operativa krav. Detta innebär exempelvis bästa möjliga spelarskydd då det kommer till spelmissbruk och liknande frågor.

GRA:s Licensieringsprocess

De casinon som önskar operera i Gibraltar måste ansöka om och erhålla en licens från GRA. Dessa spellicenser utfärdas först efter noggranna granskningar av exempelvis operatörernas affärsplaner, finansiella stabilitet, spelsystem, säkerhetsåtgärder samt förmåga och sannolikhet kring ifall de kommer följa regelverket. Eftersom ansökningsprocessen är så pass sträng kan man som spelare räkna med att ett casino med licens från Gibraltar är ett seriöst och pålitligt sådant.

Tillsyn av casinon med Gibraltar spellicens

Efter att en licens har utfärdats håller GRA som tidigare nämnt koll på att det aktuella casinot verkligen följer Gibraltars lag om spel. Först och främst genomför de regelbundna inspektioner av casinona. Vid dessa undersöker de bland annat ifall spelen är rättvisa eller inte. Granskning av finansiella rapporter äger också rum, bland annat i syfte att förhindra penningtvätt och andra olagliga aktiviteter. Om ett casino inte följer de aktuella reglerna riskerar det att bli av med sin licens.

Spelarskydd och Ansvarsfullt Spelande

Precis som svenska Spelinspektionen lägger Gibraltar Regulatory Authority ett stort fokus på ett kunna förse spelarna med en säker spelupplevelse. Det görs bland annat genom att man förespråkar ansvarsfullt spelande. Vidare är minderåriga spelare naturligtvis inte tillåtna. Spelarna ska också kunna ställa in insättningsgränser samt andra spelgränser samtidigt som det måste finnas länkar till olika stödorganisationer vilka arbetar med att bekämpa spelmissbruk.

Bekämpning av Penningtvätt och Bedrägeri

Online casinon är potentiella mål då det kommer till penningtvätt och bedrägerier. Att förhindra detta från att kunna ske är därför även det något som GRA ansvarar för. Två exempel på hur de gör det inkluderar omfattande ID-kontroller gentemot spelarna samt rapporteringskrav från casinona, bland annat gällande deras ekonomi.

Skydd av Spelarens Rättigheter inom Gibraltar Regulatory Authoritys Casinoreglering

Som spelare hos ett casino med Gibraltar spellicens har man en mängd olika rättigheter. Målet med dessa är att spelandet ska kunna vara ett rent nöje i en trygg miljö. Det uppnår man enligt GRA genom att fokusera på faktorer likt de som följer:

Ansvarsfullt Spelande och Självreglering

Ansvarsfullt spelande och självreglering är två faktorer vi gått igenom tidigare i texten. Casinon med Gibraltar spellicens måste förespråka och underlätta för ansvarsfullt spelande. Det görs exempelvis med hjälp av insättningsgränser, tidsgränser vilka begränsar hur mycket tid en person kan lägga ner på att spela, självtest kring spelvanor och länkar till diverse stödorganisationer.

De flesta exemplen ovan faller också under kategorin självreglering. Ett annat exempel är möjligheten till att stänga av sig själv från sitt konto. Det går det att göra under specifika tidsperioder eller tillsvidare. Nedstängning av casinokonton är också ett alternativ.

Åldersbegränsningar och Minderårigas Skydd

Minderåriga spelare är strängeligen förbjudna. Ett av de sätt GRA använder sig av för att förhindra dessa från att få tillgång till deras casinon är de omfattande ID-kontroller som krävs av alla spelare.

Tydlig Information och Rådgivning

Casinon som är licensierade av GRA är skyldiga att tillhandahålla tydlig information om spelregler, odds och potentiella risker för spelarna. Detta inkluderar att erbjuda rådgivning om ansvarsfullt spelande och information om varningssignaler kring spelberoenden. Genom att öka medvetenheten kring potentiella risker hjälper GRA spelarna att fatta välgrundade beslut.

All information vilken spelarna kan tänkas ha ett intresse av att känna till ska framgå klart och tydligt på spelsidorna. Det inkluderar faktum att de lyder under Gibraltars spellag, en sektion helt tillägnad ansvarsfullt spelande samt tecken som kan tyda på att spelaren är på god väg att utveckla ett spelberoende.

Spelavstängning och Självuteslutning

Som tidigare nämnt går det att stänga av sig själv från casinon med Gibraltar spellicens. Till skillnad från casinon med svensk licens kan självavstängningar hos GRA-casinon avslutas i förväg. Dock måste spelaren det gäller komma med en trovärdig förklaring kring varför han eller hon anser det vara klokt att häva avstängningen. Man kan från casinots sida annars bestämma sig för att neka denne tillgång till sitt casinokonto innan tiden löpt ut.

Klagomålshantering och Konfliktlösning

GRA har rutiner på plats som gör det enkelt för spelarna att lämna klagomål om ett visst casino. Detsamma gäller hjälp med att lösa eventuella konflikter mellan en spelare och ett nätcasino. GRA kommer i båda fallen att göra en rättvis och opartisk bedömning av ärendet.

Samarbete med stödorganisationer

GRA samarbetar med flera olika stödorganisationer vars syften är att förhindra spelare från att bli spelmissbrukare. Dessa aktörer kan spelarna bland annat vända sig till för rådgivning kring hur de ska kunna stoppa sig själva från sina destruktiva spelvanor.

Dessutom erbjuder vissa av dem självtest såväl som självhjälpsmöten. Det handlar om möten där spelmissbrukare samlas för att tala ut om sina problem samt ge varandra stöd och råd. Casinona måste i sin tur länka klart och tydligt till dessa organisationer.

GRA samarbetar med utländska aktörer

När det kommer till casinobranschen på nätet har spelmyndigheter från olika länder mycket att vinna på att samarbeta. De står nämligen i mångt och mycket inför samma utmaningar. Istället för att riskera att försvåra situationen för varandra är det naturligtvis bättre att samarbeta och dela med sig av sina olika erfarenheter. Just det sistnämnda, alltså erfarenhetsutbyte, gör GRA bland annat genom att aktivt delta i nätverk och forum. Det rör sig exempelvis om tillställningar där representanter för flera länders spelmyndigheter samlas för att lära sig av varandra.

Som tidigare nämnt står marknadens spelmyndigheter ofta inför samma eller åtminstone liknande utmaningar och prövningar. Just detta är därför ytterligare ett område där de samarbetar med varandra. Som exempel kan det röra sig om hur man ska bekämpa penningtvätt på bästa möjliga sätt, förespråka ansvarsfullt spelande samt förse sina spelare med en trygg spelmiljö. Här spelar bland annat informationsutbyte en viktig roll, något det också är vanligt att man ägnar sig åt. Detta är för övrigt även fallet då man talar om teknisk expertis. Det inkluderar till exempel säkerhetsfrågor som cybersäkerhet och liknande.

De aktuella myndigheterna kan även underlätta för varandra genom att ha så identiska spellagar och regler som möjligt. Det kan bland mycket annat förhindra att det uppstår orättvis konkurrens på grund av att exempelvis ett visst land har en lag om spel som är mycket mindre sträng och erbjuder förmånligare villkor för spelarna än vad som är fallet med resten. Detta vinner ingen på i det långa loppet då det förr eller senare lär slå tillbaka mot det aktuella landets spelmyndighet. Med andra ord handlar det till en viss del om att ge och ta.

Ytterligare ett exempel på fall där marknadens aktörer vinner på att samarbeta och ha en god relation till varandra är projekt där man testar nya saker för att se om de har en framtid inom branschen eller ej. Det kan handla om allt från registreringsprocesser till spelarskydd och speltyper.

Vilka är GRA:s främsta utmaningar?

På det stora hela skiljer sig inte Gibraltar Regulatory Authoritys utmaningar något nämnvärt gentemot de som andra spelmyndigheter ställs inför. Det skulle i så fall vara det faktum att GRA är en relativt liten aktör som endast utfärdat licenser till ett fåtal nätcasinon. Detta betyder bland annat att de har färre resurser och tillgångar än branschens jättar. Dessutom är det inte någon renodlad spelmyndighet, utan ett samhällsorgan ansvarigt för många av Gibraltars viktigaste samhällsfrågor och utmaningar. Till skillnad från just en vanlig spelmyndighet kan de därför inte lägga fullt fokus på iGaming.

I övrigt är spelare med osunda spelvanor ett ständigt återkommande problem. Detta är knappast ett ärende man kommer kunna eliminera helt och hållet. Däremot finns det hela tiden rum för förbättring i relation till hur man väljer att tackla denna fråga.

Vidare är det viktigt att vara flexibla, detta för att inte hamna i en situation där man inte kan konkurrera på liknande villkor med någon eller några av marknadens andra spelmyndigheter. Detsamma är fallet då det rör sig om att delvis anpassa sitt regelverk utefter tidigare nämnda myndigheter då det är något som alla inblandade parter vinner på.


När du har läst färdigt om Gibraltar Regulatory Authority, kanske du vill fortsätta med:


Alla Casinon